Wij, agro-ecologische boeren, producenten, burgers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties, streven naar meer lokaal voedsel dat op een agro-ecologische wijze wordt geproduceerd en geconsumeerd:

 • omdat het goed is voor onze gezondheid, want er worden geen bestrijdingsmiddelen, onnodige toevoegingen of antibiotica gebruikt. Hoe korter de lijn tussen boer en burger, hoe groter de vertrouwensband en hoe kleiner de kans op gesjoemel met eten.
 • omdat het de gezamenlijke zorg om de natuur stimuleert doordat consument en producent elkaar leren kennen, elkaar aanspreken op en zich samen inzetten voor een verantwoorde omgang met biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, dieren, leefgebied en landschap.
 • omdat het bijdraagt aan de vitaliteit van de lokale gemeenschap, doordat producent en consument elkaar weer ontmoeten, de consument een eerlijke prijs betaalt die direct aan de lokale producent en de lokale economie ten goede komt en omdat bij kleinschalige lokale productie de factor arbeid weer aan belang wint. Omdat productie voor de wereldmarkt en concurrentie met boeren uit landen met slechte arbeids- en milieunormen slecht uitpakt voor boeren daar en hier.
 • omdat streekproducten bijdragen aan een lokale identiteit waardoor de streek aantrekkelijker wordt voor bewoning en toerisme. Migranten brengen daarbij nieuwe voedseltradities in. Voedsel verbroedert en wordt zo een katalysator voor gemeenschapsvorming.
 • omdat het de effecten van klimaatverandering vermindert, doordat er minder CO2 wordt uitgestoten door kleinere machines en minder vervoerskilometers, doordat landbouw met organische bemesting, minimale grondbewerking en gebruik van bomen koolstof vastlegt in de bodem en doordat agrarische landschappen met veel natuurlijke elementen en een levende bodem beter bestand zijn tegen extreem weer.
 • omdat het verspilling voorkomt, doordat kortere lijnen en productie en oogst op bestelling vraag en aanbod beter op elkaar afstemt waardoor verlies en bederf afneemt.
 • omdat het voor voedselzekerheid zorgt, juist in tijden van crisis, zoals bij problemen in transport door hoge brandstofprijzen, grensafsluitingen of fysieke blokkades, wanneer door financiële problemen het vertrouwen in de munteenheid wegvalt, bij een handelsboycot, bij misoogsten of natuurrampen elders.
 • omdat het bijdraagt aan het voeden van de wereld doordat met agro-ecologische landbouw hoge opbrengsten per oppervlakte te behalen zijn en deze vorm van landbouw gemakkelijk te kopiëren en aan te passen is naar lokale omstandigheden. Iedere regio kent z’n eigen lokale agro-ecologische voedselproductie en eerlijke handel vindt enkel plaats voor producten die lokaal niet voorhanden zijn. Bij voorkeur via directe contacten met agro-ecologische producenten elders.

Wat kunnen we zelf doen?

 • Stem bewust: kies bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart voor een partij die kiest voor de ontwikkeling van een agro-ecologisch landbouw- en voedselbeleid.
 • Bundel je vraag: start een initiatief voor gemeenschappelijke lokale inkoop en maak zo een omslag naar duurzame productie voor producenten mogelijk. Deel je ervaringen met anderen.
 • Eet meer lokale, agro-ecologisch geteelde groente van het seizoen.
 • Eet minder vlees en zuivel en enkel wilde (zoetwater-)vis of duurzame kweekvis.
 • Verspil minder voedsel. Kies producten met minder verpakkingsmateriaal. Leer koken met basisproducten, zonder ‘pakjes’. Leer dit ook aan kinderen en jongeren.
 • Vraag naar lokale duurzame producten bij je bakker, groenteboer, slager, visboer, supermarkt of restaurant. Of koop direct bij de boer of producent. Kijk voor lokale adressen op www.wijetenlokaal.nl en meld je eigen duurzame lokale producenten daar aan.

Wat vragen we het gemeentebestuur?

 • Ontwikkel integraal voedselbeleid gebaseerd op de agro-ecologische ontwikkeling van het platteland, met veerkracht voor klimatologische veranderingen en een focus op duurzame, gezonde, eerlijke en lekkere kwaliteitsproducten voor de regio. En ontwikkel een bijbehorende voedselstrategie gericht op het realiseren van gestelde beleidsdoelen. Integreer dit in de omgevingsvisie van de gemeente.
 • Creëer handelingsperspectief voor zowel boeren en producenten als burgers door een regionaal voedselsysteem te ondersteunen waarbij boeren, burgers en andere belanghebbenden gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen om de vraag naar en het aanbod van duurzaam lokaal geproduceerd voedsel te vergroten en op elkaar af te stemmen.
 • Stimuleer hagen, poelen en bomen in het landschap, bijvoorbeeld aansluitend aan percelen met bestaande bebouwing. Geef ruimte voor de productie van noten, peulvruchten, paddenstoelen, fruit en hakhout teelten. Stimuleer minimale grondbewerking en organische bemesting, korte ketens, gemengde- en diverse landbouwbedrijven. Stimuleer agro-ecologische landbouwpioniers.
 • Sta nieuwe bestemmingen toe in het ruimtelijke ordeningsbeleid voor diverse vormen van boer-burger initiatieven, gemengde bedrijven, kleinschalige verwerking van voedsel (boerenkaas, boerenijs, zuivelaars, bakkerij), kleinschalig aanbod van voedsel (voedselcoöperaties, afhaalpunten, dorpswinkels, marktplaatsen, theetuinen, huiskamerrestaurants) en initiatieven voor kleinschalig toerisme. Sta creativiteit toe bij de herbestemming van leeggekomen boerderijen en stallen.
 • Zet door gemeente aangeboden pachtgronden specifiek in voor agro-ecologische landbouw. Stel voorwaarden aan de pacht omtrent verbetering biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Bied langjarige pachtcontracten en bedrijfszekerheid om deze investeringen mogelijk te maken. Behoud gemeentegrond in gemeenschappelijk eigendom.
 • Ondersteun in ieder regio een kennis- en informatiecentrum voor duurzame plattelandsontwikkeling waar boeren, producenten, maar ook burgers, ngo’s, overheden en wetenschappers kennis kunnen opdoen, uitwisselen, testen en ontwikkelen. Met daarbij expliciete aandacht voor het ontwikkelen van aanbod van, vraag naar en marktplaats voor duurzame lokale kwaliteitsproducten.
 • Zet instrumenten in om de waarde van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn, werkgelegenheid, het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen of juist de vastlegging van koolstof, versterking van sociale cohesie en gemeenschapsvorming ook financieel tot uitdrukking te brengen. Stuur met gemeenschapsgeld op die gewenste uitkomsten.
 • Ondersteun de consumerende inwoner bij het maken van duurzame keuzes. Wijs met behulp van campagnes op het belang van agro-ecologisch geproduceerd eten uit de buurt, onbewerkt, van het seizoen. Geef als ‘launching customer’ zelf het goede voorbeeld. En draag bij aan het ontwikkelen van een ‘true cost’ methodiek om schade aan de natuur in de kostprijs van producten te verwerken.
 • Laat jongeren kennismaken met gezond lokaal voedsel. Laat schoolkinderen in contact komen met boeren in de buurt, hun land en hun producten en leer ze zelf eten te produceren en bereiden.
 • Zet in op het behoud van veenweidegebieden, voorkom daarmee uitstoot van broeikasgassen en erken de waarde voor weidevogels en biodiversiteit. Ontwikkel met waterschappen en boeren een peilbeheer dat zo snel mogelijk een einde maakt aan het verlies van veen. Ontwikkel met burgers, boeren en ondernemers alternatieven voor een agro-ecologisch gebruik van deze gronden met een goed verdienmodel voor boeren.

Download het manifest hier in pfd formaat.